با توجه به اهمیت استراتژیک محصول کاغذ در کشور، شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان صنعت سبز علاوه بر اهداف سودآوری، دستیابی به اهداف ذیل را نیز دنبال می کند:
- تولید کاغذ سنگی با بهترین کیفیت 
- بهره مندی از دانش برتر در زمینه تولید کاغذ سنگی
- توسعه کارآفرینی و اشتغال
- جلوگیری ازخروج ارز و واردات بی رویه کاغذ
- کمک به حفظ محیط زیست از طریق جلوگیری از قطع درختان
- صرفه جویی در مصرف آب